مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید سجاد
نام خانوادگی:خشنودی
نخصص ها:کلام ، ادبیات عرب ، فلسفه