تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
زیر دیپلم 
88 
تجربی 
شهرستان قلعه رییسی 
18.00